LuangPrabang World Heritage

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 • ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກ:

 1. ທີ່ຕັ້ງ:

  ຫ້ອງການ ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະ ວັດທະນະທຳ, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງ ອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຊຶ່ງຂຽນເປັນຊື່ຕົວອັກສອນຫຍໍ້..ຫຼຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງເສດ “ Department du Patrimoine Mondial Louang Prabang” ຂຽນເປັນຕົວຫຍໍ້ “ D.P.L”

 2. ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ.

  ຫ້ອງການ ມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພ້ອມທັງພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ຢູ່ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຂອງອົງການອຸຍແນັດໂກ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຂອບເຂດອ້ອມຮອບ ຫຼື ຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 3. ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ.

  1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ທິດທາງ ແຜນການຂອງລັດຖະບານ, ຂອງກະຊວງແລະຂອງແຂວງ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການອັນລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

  2. ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າມໍລະດົກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກາຍເປັນລະບຽບອັນລະອຽດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບມາດຕະການ ປົກປັກຮັກສາ ຕາມເຂດ ເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

  3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ການອະນຸລັກ, ການບູລະນະການກໍ່ສ້າງ, ການປະຕິສັງຂອນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າທາງມໍລະດົກ ຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງລວມ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.

  4. ກຳນົດ ແຜນຜັງ ຊີ້ນຳທາງດ້ານ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນພາຍໃນຂອບເຂດມໍລະດົກໂລກ. ການປະກອບຄຳເຫັນ, ໃຫ້ການປຶກສາຫາລືແນະນຳ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ການທັບມ້າງ, ການບູລະນະເຄຫະສະຖານແລະ ກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

  5. ປະສານງານແລະ ຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງອານຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະ, ກໍ່ສ້າງ,ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ຈັດສຳມະນາ ຫຼື ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ.

  6. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຕ່າງໆ ທີ່ອາດມີຂື້ນ ຫຼື ການຈັດຕັງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.

  7. ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ, ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງກະຊວງການເງິນ, ຂື້ນແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ, ພາຫະນະແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍແລະ ລະບຽບການເປັນຢ່າງດີ.

  8. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຄົາລົບນັບຖື, ​ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກລວມຂອງຊາດ.

  9. ຂື້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳປີ, ​ເກັບກຳຊີວະປະຫວັດ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ບຳລຸງ ກໍ່ສ້າງລັດຖະກອນ ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ສຶກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດ ການເມືອງແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ.

 4. ຫ້ອງການ ມໍລະດົກ​​ໂລກຫຼວງພະບາງ ມີສິດດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄ້ວາແລະ ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ ລະບຽບຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຮັບຮອງແລະ ປະກາດໃຊ້.

 2. ອອກບົດແນະນຳ ຫຼືແຈ້ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນແຂວງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາຮ່ວມມື, ​ແຜນງານ,​ໂຄງການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ທີ່ ລັດຖະບານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫຼື ແຂວງໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

 3. ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼືຖາວອນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການອະນຸລັກມໍລະດົກ, ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຍາທີ່​​ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

 4. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ​, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.

 5. ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂ, ກວດກາ,ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ ຫຼືກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານ, ​ແຂວງ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ອະນຸຍາດດຳເນີນໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.

 6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ ທີ່ສູນກາງ, ພະແນກການ,ອົງການຈັດຕັ້ງ, ​ເມືອງ, ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ, ​ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານມໍລະດົກ ຫຼືວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼືຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງເປັນດີ ຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ທ່ານເຈົ້າແຂວງ.

 7. ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ຫຼື ບົດບັນທຶກກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການມອບໝາຍຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຫຼືຈາກຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 8. ສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະ ວັດທະນະທຳ ຫຼືເຈົ້າແຂວງເພື່ອປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລິກ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ທີ່ຂື້ນກັບວຽກງານຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 9. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ​ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ,ຮັບເຂົ້າ-ອອກ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງແລະ ປະຕິບັດວິ​​ໃນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນບົນພື້ນຖານລະບຽບລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ.

 10. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ຊັບສົມບັດລວມ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນແລະ ງົບປະມານຂອງຕົນ ທີ່ລັດໄດ້ເບີກຈ່າຍໃຫ້ ຕາມລະບຽບ ຫຼັກການ ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ