LuangPrabang World Heritage

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການບູລະນະຈັດສັນຕົວເມືອງ (PAU-LP).

ຊື່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ:  ໂຄງການບູລະນະຈັດສັນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ(PAU-LP).
ຜູ້ໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜຸນໂດຍ:  ອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ (AFD)
ງົບປະມານທັງໝົດ:  1,800,000 €

ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: (1999-2001)
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ຕົ້ນຕໍແມ່ນແນ່ໃສ່ ຈັດສັນການພັດທະນາຂົງເຂດໃນຕົວເມືອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳ ການຝຶກນັ້ນສົມບູນແບບຕາມເນື້ອເຄົ້າ ຂອງການຮ່ວມມືກະຈາຍສິດທ້ອງຖິ່ນນັ້ນການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່, ການຍົກຄຸນຄ່າເຮືອນໄມ້ບ້ານຊຽງມ່ວນ ແລະ ເຮືອນພາສີເກົ່າການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ໃນວຽກງານການບູລະນະປະ ຕິສັງຂອນວັດປ່າຝາງ ຈຶ່ງເປີດກວ້າງ.

ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໂຄງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນວັດປ່າຝາງ
  • ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນທາງຮ່ອມທີ່ເປັນຕົວແບບທີ່ບ້ານວັດແສນ
  • ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນເຮືອນໄມ້ ບ້ານຊຽງມ່ວນ
  • ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນເຮືອນພາສີເກົ່າ
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການບູລະນະຈັດສັນຕົວເມືອງ (PAU-LP).