luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການປັບປຸງບູລະນະເຂດປົກປັກຮັກສາ (PASS-LP)

ຊື່ຂອງໂຄງການ: ໂຄງການປັບປຸງບູລະນະເຂດປົກປັກຮັກສາ (PASS-​LP)

ຜູ້ໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ.

ງົບປະມານທັງໝົດ: 5,500,000

ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: (2002-2008)

ເລິ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງປີ 2001, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບູລະນະທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ອີງໃສ່ ຜົນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການຊຸດທຳອິດ (PAU-​LP).

ຈຸດປະສົງ:

ໂຄງການແມ່ນອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບທາງດ້ານ ວັດຖຸ ທີ່ສືບຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງການ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ, ຂອງຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

 • ການຈັດສັນ 10 ໝູ່ບ້ານຂອງຕົວເມືອງໂດຍສຸມໃສ່ 3 ເຂດບູລິມະສິດຂອງເຂດປົກປັກຮັກສາໂດຍມີ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບຂັ້ນບ້ານ. ຈຸດປະສົງແມ່ນການນຳມາໃຫ້ໄດ້ ເຊິ່ງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳ: ວຽກງານບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ແສງສະຫວ່າງສາທາລະນະ ແລະ ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ.p1

  3 ເຂດບູລິມະສິດ

  • ການຟ້ືນຟູຄືນໃໝ່ ແລະ ຍົກຄຸນຄ່າຂອງອາຄານທີ່ເປີດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຊົມ, ຕະຫຼາດຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ໂດດເດັ່ນ ໂດຍມີຈຸດມຸ່ງໝາຍຄື: ການອານຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາກິດຈະການຕ່າງໆ ທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສ້າງລາຍຮັບ. ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ມີເປົ້າໝາຍຄື: ຍົກຄຸນຄ່າດ້ານ ສິນລະປະພື້ນບ້ານ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີເປັນຕົ້ນ.p2

   ການເຮັດໃຫ້ບ່ອນທີ່ໂດດເດັ່ນມີຄຸນຄ່າ

   • ການປັບປຸງຢ່າງຄົບຊຸດບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການລະບາຍນ້ຳ ແລະ ການບຳບັດນ້ຳເສຍ, ດ້ານຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແສງສະຫວ່າງສາທາລະນະ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການສັນຈອນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບັນດາກິດຈະກຳ ທີ່ຖືກດຳເນີນຢູ່ພາຍໃນບ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໄດ້ມີການຍົກ ລະດັບ ແລະ (ປະກອບແສງສະຫວ່າງ) ຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຮ່ອມ ແລະ ທາງຍ່າງຫຼິ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສະ ຖານທີ່ສວຍ ງາມຂອງຕົວເມືອງ ນີ້ (ອາຄານປະຫວັດສາດ, ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ, ຕະຫລາດຕົວເມືອງ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ). ເພື່ອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວ ເມືອງຫລວງພະບາງ ກໍ່ຄືແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ.p3

    ຕາໜ່າງການເຊື່ອມໂຍມຂອງເສັ້ນທາງຍ່າງ

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການປັບປຸງບູລະນະເຂດປົກປັກຮັກສາ (PASS-LP)