luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງ(PADUL-I)

ຊື່ຂອງໂຄງການ: ໂຄງການ ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງ(PADUL-I)

ຜູ້ໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ.

ງົບປະມານທັງໝົດ: 2,000,000

ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: (2009-2014)

ຈຸດປະສົງ:

ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາພື້ນທີ່ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານ ທີ່ເປັນວັດຖຸ. ໃນນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມວັດຖຸປະສົງຫຼັກ ຊຶ່ງປະກອບເປັນພື້ນຖານ ຂອງໂຄງການ ດັ່ງນີ້:

 • ການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການປັບປຸງມໍລະດົກ ໄປພ້ອມກັນໝາຍວ່າ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນແຍກອອກບໍ່ໄດ້ຈາກການສ້າງ ກົນໄກການປົກ ປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງມໍລະດົກ.
 • ປັບປຸງສະຖາບັນທີ່ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຫຼວງພະບາງ. ບຸລິມະສິດແມ່ນຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ພ້ອມກັບການສ້າງກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ, ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການ ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຍົກລະດັບພະນັກງານຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ເທດສະບານຫຼວງພະບາງ.
 • ປັບປຸງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານລາວ ໃນການກໍານົດ ແລະ ຊີ້ນໍາການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.                        ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໂຄງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 • ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼວງພະບາງ.
 • ບູລະນະສ້ອມແປງໂຮງຮຽນອະນຸບານຫຼວງພະບາງ.
 • ບູລະນະສ້ອມແປງຫ້ອງການໂຮງຮຽນຫຼວງພະບາງ.
 • ບູລະນະສ້ອມແປງເຮືອນທ່າເຮືອ.
 • ບູລະນະສ້ອມແປງເຮືອນຊຽງມ່ວນ.
 • ບູລະນະສ້ອມແປງ ເຂດທາງຍ່າງ ຈຳນວນ 04 ຈຸດ.HHLPB11HHLPBthahue houseroad

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາ ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ(PADUL-I)