luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໃນເຂດມໍລະດົກໂລກ

ຊື່ຂອງໂຄງການ: ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານມໍລະດົກ.

ຜູ້ໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ(ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ).

ງົບປະມານທັງໝົດ: 219,047 € ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: (2005-2008)

ຈຸດປະສົງ:

ໃນການປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການຫ້ອງການມໍລະດົກ ແລະ ອຸຍແນັສໂກ, ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ. ໄດ້ສຶກສາ ຄວາມຕ້ອງການ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຶກສາ ໃນຂອບເຂດມໍລະດົກ, ການສຶກສາອັນຮີບດ່ວນນີ້ ແມ່ນໄດ້ແຍກໃຫ້ເຫັນ ວິທີການທີ່ຈະດຶງເອົາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານເຂົ້າມາ ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ. ຜົນການສຶກສາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ຫລວງພະບາງ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

  • ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
  • ສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງການຕິດຕໍ່.
  • ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ອິນເຕີເນັດ ຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກ.
  • ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການພັດທະນາຕູ້ຄວາມຮູ້.
  • ການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ.                                                                                                                                                                                    ICTICT1

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໃນເຂດມໍລະດົກໂລກ