luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ

ຊື່ຂອງໂຄງການ : ໂຄງການ ກະສິກຳອ້ອມຮອບຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :      2005

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ : 2007

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ, ເມືອງຊີນົງ, ແຄ້ວນກາງຝຣັ່ງ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ

ງົບປະມານທັງໝົດ: 838,539 Euros

 

ຈຸດປະສົງ:

  1. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃນການປະສານງານລະຫວ່າງຕົວ ເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດໃນ ການ ປົກປັກຮັກສາເຂດທຳ ການ ຜະລິດ ( ຊື່ງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕອບ ສະໜອງຜົນຜະ ລິດກະ ສິກຳສົດ ) ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງຕົວເມືອງ. ຈຸດປະສົງ ນີ້ແມ່ນກົງກັບຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການໄລຍະຍາວຂອງ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຊື່ງມີແນວຄິດລິເລີມ ຕໍ່ແຜນແມ່ບົດໂຄງການ ( SCOT ) ໂດຍລັດຖະບານລາວ.
  2. ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ ໂດຍການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຊຸກຍູ້ ຈັດຕັ້ງສ້າງຄວາມ ເຂ້ັມແຂງໃນ ການເຮັດທຸລະກິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍແບບຍືນຍົງ (ເຮັດສວນເພື່ອຕະລາດ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດ ກະສິກຳທີ່ກ່ຽວ ພັນເຖີງການປຸງແຕ່ງ.
  3. ການປັບປຸງການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອການຕະລາດໂດຍການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ, ສົ່ງເສີມການ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ການເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ.
  4. ຈຸດປະສົງທີ 2 ແລະ 3 ຈະປັບປຸງ ( ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ) ສຳລັບ ການຕອບສະໜອງຜົນຜະລິດ ທ້ອງຖິ່ນ ແບບປຸງແຕ່ງ ແລະ ແບບສົດໃຫ້ຕະລາດ ຫລວງພະບາງ ( ຕະລາດພາກພື້ນສຳລັບ ບາງຜົນຜະລິດຕະພັນ ) ໄດ້ຕະລອດປີ ຊື່ງສາ ມາດຫລຸດຜ່ອນ ການນຳເຂົ້າຜົນຜະລິດ ຈາກປະເທດໄກ້ຄຽງ.
  5. ປັບປຸງແບບວິທີການຜະລິດທີ່ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ.

         ຈຸດປະສົງມີສອງທາງເລືອກ:

  • ​ສົ່ງເສີມການມູນວຽນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອິນຊີວັດຖຸ ( ຫລື ລຸດຜ່ອນການ ນຳໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ) ໂຄງການຈະຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານເອກະຊົນທົດ ລອງເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ
  • ໂດຍການພັດທະນາ ທົດລອງ ການຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ວັດຖຸ   ປລາດສະຕິກໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ " ການທຳການຜະລິດ ແລະ ການຕະລາດ.EU

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການກະສິກຳອ້ອມຮອບຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ