luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

  • ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່:

1. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.

2. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

3. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂທນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ການນຳພະແນກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

4. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພະແນກ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

5. ສ້າງຈິດສຳນຶກ ລວມທັງສ້າງຂະບວນການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

6. ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເປັນສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບໃຊ້ແກ່ການກຳ ນົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນໃນການພັດທະນາວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

7. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ບູລະນະຮັກສາລະບົບຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກ.

8. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ການໃຫ້ບໍລິການມີຄື:  ຖານຂໍ້ມູນຫ້ອງການມໍລະດົກ  ເວັບໄຊ້  ຂໍ້ມູນທາງເອກະສານ (ປື້ມ, ຮູບ, ໂປສເຕີ.......)

                                                         ຖານຂໍ້ມູນ                                                         ເວັບໄຊ້

    database    website
ຂໍ້ມູນທາງເອກະສານ (ປື້ມ, ຮູບ, ໂປສເຕີ.......)
poster    tainning
book    tainning1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ການປົກປັກຮັກສາ ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ