luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ

 ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ແລະ 1 ຫ້ອງການ ຄື:
  

    1.  ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ.
2. ຂະແໜງວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.
3. ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ການປຸກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ.
    4. ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ສະພາບແວດລ້ອມ.
For-dpl_wap.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ