luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

hongkanDPL     dpl4
                         ກ່ອນບູລະນະ                                                                             ຫຼັງບູລະນະ
ປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກໂດຍຫຍໍ້

        ອາຄານຫຼັງນີ້ ສ້າງຂື້ນໃນຊ່ວງປີ 1920, ໃນຊ່ວງນັ້ນແມ່ນໄດ້ນໍຳໃຊ້ເປັນຫ້ອງການພາສີເກົ່າ, ມາໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 1998 ໄດ້ມີ ການບູລະນະຟື້ນຟູອາຄານຫຼັງນີ້. ເພື່ອໃຫ້ເປັນສຳນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອເປັນການປົກ ປັກຮັກສາ ມໍລະດົກໂລກ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຄ້ວນກາງ ໃນຮ່ວງເງີນຂອງ ໂຄງການ ມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງ ການອຸຍແນັສໂກ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບູລະນະສຳເລັດແລ້ວ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງນີ້ເພື່ອ:
• ນຳໃຊ້ເປັນຫ້ອງການ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ.
• ເປັນສະຖານທີ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ນັກສະຖາປະນິກລາວ ປະຈຳຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ພ້ອມທັງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບູລະນະສ້ອມແປງ.
• ສ້າງບັນດາໂຄງການ ບູລະນະຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຕົວແບບ.

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ

1      2
          ຮູບດ້ານໜ້າ                                                               ຮູບດ້ານຕາເວັນອອກ

3      4
                 ຮູບດ້ານຕາເວັນຕົກ                                                          ຮູບດ້ານຫຼັງ

 • ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ:

 1. ທີ່ຕັ້ງ:

  ຫ້ອງການ ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ສັງກັດ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງອົງການປົກຄອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຊຶ່ງຂຽນເປັນຊື່ຕົວອັກສອນຫຍໍ້..ຫຼຂຽນເປັນພາສາ ຝຣັ່ງເສດ “ Department du Patrimoine Mondial Louang Prabang” ຂຽນເປັນຕົວຫຍໍ້ “ D.P.L”

 2. ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ.

  ຫ້ອງການ ມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະອົງກາ ນປົກຄອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພ້ອມທັງພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ຢູ່ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຂອງ ອົງການອຸຍແນັດໂກ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຂອບເຂດອ້ອມຮອບ ຫຼື ຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວ ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 3. ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ.

  1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ທິດທາງແຜນການຂອງລັດຖະບານ, ຂອງກະ ຊວງ ແລະ ຂອງແຂວງມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການອັນລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

  2. ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າມໍລະດົກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກາຍເປັນລະບຽບ ອັນລະອຽດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບມາດຕະການປົກປັກຮັກສາ ຕາມເຂດເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

  3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ການອະນຸລັກ, ການບູລະນະການກໍ່ສ້າງ, ການປະຕິສັງຂອນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າທາງມໍລະດົກ ຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງລວມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.

  4. ກຳນົດແຜນຜັງຊີ້ນຳທາງດ້ານ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄຫະສະຖານແລະການນຳໃຊ້ທີ່ດິນພາຍໃນຂອບເຂດມໍລະດົກໂລກ. ການປະກອບຄຳເຫັນ, ໃຫ້ການປຶກສາຫາລືແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ການຄຸ້ມ ຄອງມໍລະດົກ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ການທັບມ້າງ, ການບູລະນະເຄຫະສະຖານ ແລະ ກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

  5. ປະສານງານແລະຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງອານຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະ, ກໍ່ສ້າງ, ວຽກງານຝຶກອົບຮົມຈັດສຳມະນາ ຫຼື ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ.

  6. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຕ່າງໆທີ່ອາດມີຂື້ນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເຂດພື້ນ ທີ່ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ.

  7. ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ, ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນຕາມລະບຽບຫຼັກການ ຂອງກະຊວງການເງິນ, ຂື້ນແຜນ ງົບປະມານລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເປັນຢ່າງດີ.

  8. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ເຄົາລົບນັບຖື, ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກ ລວມຂອງຊາດ.

  9. ຂື້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ, ເກັບກຳຊີວະປະຫວັດ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ບຳລຸງກໍ່ສ້າງລັດ ຖະກອນ ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ສຶກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 4. ຫ້ອງການ ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງມີສິດດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງຂໍ້ກຳນົດລະບຽບຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຈຳເປັນທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະ ບາງ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້.

 2. ອອກບົດແນະນຳ ຫຼື ແຈ້ງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນແຂວງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາຮ່ວມມື, ແຜນງານ,ໂຄງການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງແນະນຳ ທີ່ລັດຖະບານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະວັດທະນະທຳ ຫຼື ແຂວງໄດ້ ປະກາດໃຊ້ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

 3. ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໃຫ້ຂັ້ນເທິງສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການອະນຸລັກ ມໍລະດົກ, ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຍາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

 4. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.

 5. ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານ, ແຂວງ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ອະນຸຍາດດຳເນີນໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.

 6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ  ຂອງຕົນທີ່ສູນກາງ, ພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ກຸ່ມ ບ້ານທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆ  ກ່ຽວກັບວຽກງານ ມໍລະດົກ ຫຼື ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຕາມການຕົກລົງເປັນດີຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ທ່ານເຈົ້າແຂວງ.

 7. ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ຫຼື ບົດບັນທຶກກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການມອບໝາຍຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ຈາກຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 8. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳຫຼືເຈົ້າແຂວງເພື່ອປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລິກກົງຈັກ ຊ່ວຍວຽກທີ່ຂື້ນກັບວຽກງານຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 9. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຮັບເຂົ້າ-ອອກ,ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນບົນພື້ນຖານລະບຽບລັດຖະກອນ ແຫ່ງສປປ.ລາວ.

 10. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ຊັບສົມບັດລວມ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ງົບປະມານຂອງຕົນທີ່ລັດໄດ້ເບີກຈ່າຍໃຫ້ ຕາມລະ ບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ