luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການບູລະນະປັບປຸງເຂດດີນທາມ

ຊື່ຂອງໂຄງການ :   ໂຄງການບູລະນະປັບປຸງເຂດດີນທາມ

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ : 1999

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ : 2001

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ :     ກະຊວງຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງແຄ້ວນກາງ

ງົບປະມານທັງໝົດ: 554,565 euros

     ສະຖຸານທີ່ທີ່ບັນທຶກເປັນມໍລະດົກໂລກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນປະກອບດ້ວຍເຂດດິນທາມ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຕາໜ່າງຂອງຫ້ວຍຮ່ອງໜອງບຶງທີ່ປະຊາຊົນຂຸດໃນສັດຕະວັດທີ 19.

     ເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ໜອງບຶງດັ່ງກ່າວເປັນສວນຜັກຫຼື ລ້ຽງປາ. ໜອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຮັບນ້ຳຈາກຫ້ວຍຮ່ອງແລະ ນ້ຳໄຫຼຊຶມ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ. ພືດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນລະບົບນ້ຳດັ່ງກ່າວແມ່ນມີສາລະພັດຢ່າງປະກອບເປັນ ສະຖານທີ່ສີຂຽວອັນໂດດເດັ່ນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງຕົວເມືອງ.

ນອກຈາກລັກສະນະ ເສດຖະກິດສັງຄົມແລະ ທີວທັດແລ້ວ, ເຂດດິນທາມດັ່ງກ່າວມີບົດບາດອັນສຳຄັນສຳລັບຕົວເມືອງ:

  • ເປັນອ່າງກັກຂັງນ້ຳ  ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມໄດ້ໃນລະດູຝົນ
  • ສາມາດກັ່ນກອງນ້ຳໂສໂຄກ ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຕາໜ່າງອະນາໄມ      ແລະ ກົນໄກ ການບຳບັດນ້ຳໂສໂຄກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ລົດຜ່ອນມົນພາວະເປິະເປື້ອນ.

  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວທີ່ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນກອບເສດຖະກິດສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ (ການປູກສວນຄົວແລະ ການລ້ຽງປາ) ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕ້ານບັນຫາສະພາບເປິະເປື້ອນ,ໂຄງການການບູລະນະແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂດດິນທາມມີຄຸນຄ່າສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຄົມເອີຣົບໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການມໍລະດົກຮອດປີ 2001.

ໃນໄລຍະສາມປີ, ໂຄງການກວມເອົາໄລຍະການສຶກສາ ເຂດດິນທາມ (ດ້ານແຜນທີ່, ຕາໜ່າງດ້ານ ການໝູນວຽນ ຂອງນ້ຳ, ການອະນາໄມ, ພູມສາດ, ການວິໃຈຄຸນນະພາບຕ່າງໆຂອງນ້ຳ) ກິດຈະກຳ ການປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນາໄມ.

         ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະໄວເກີນໄປເພື່ອວັດແທກ, ໃນລະດັບຕົວເມືອງ, ຜົນຮັບທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານການຈຳກັດກະແສນ້ຳເປື້ອນແລະ ການລົດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນບາງຢ່າງ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ດ້ານອະນາໄມຂອງອາຄານ ສິ່ງປຸກສ້າງ ສາທາລະນະກໍຄືການຮັກສາສະຖານທີ່ ສີຂຽວຢູ່ໃຈກາງເມືອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສາຍຕາແບບໃໝ່ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

dintime    nongnum

 

ແຜນທີ່ເຂດດິນທາມ                    ການຫາປາໃນໜອງ

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການບູລະນະປັບປຸງເຂດດີນທາມ