luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ (PSMV)

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ :    ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ. ປ. ປ. ລາວ

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :  1996

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ :   2002

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ :     ອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ(AFD)

 

ໃນເດືອນທັນວາ 1995 ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງເປັນອະດີດເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ ໄດ້ບັນທຶກເຂົ້າໃນບັນຊີມໍ ລະດົກໂລກ ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ ຍ້ອນຈຸດພິເສດອັນໂດດເດັ່ນ ຂອງສະຖານທີ່: ຄວາມກົມກຽວ ກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີວທັດທຳມະຊາດ, ເຂດດິນທາມ ແລະ ມໍລະດົກສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນ.

ໃນເວລາອັນເຄັ່ງຮອ້ນ, ໄດ້ມີການສຸມໃສ່ຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸ່ນຄ່າມໍລະດົກ. ບາດກ້າວດັ່ງກ່າວຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງ ອັນສົມເຫດ ສົມຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການກົມກຽວກັນ ວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາ.

PSMV1

ຖອດອອກຈາກເຫຼັ້ມທີ່ໜື່ງຂອງ PSMV « ປະເພດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ » - ເຮືອນຫຼັງຄາດຽວເຮັດດວ້ຍດີນຈີ່ ແລະ ປູູນ

 

ຈາກທີ່ມາດັ່ງກ່າວ ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸ່ນຄ່າຫຼວງພະບາງ PSMV ຈື່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ. PSMV ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນທັງເຄື່ອງມື ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານປະຕິບັດງານ. ມັນເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ສົມທົບໃສ່ເຄື່ອງມື ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢູ່ຫຼວງພະບາງ ທີ່ລົງເລິກລະອຽດ ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ. ການອອກແບບແຜນດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ລະອຽດກ່ຽວກັບ ສະຖານທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພື້ນເມືອງ ທີ່ນຳໃຊ້, ປະເພດຂອງ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ເສັ້ນທາງຮ່ອມ, ລະບຽບທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ທີ່ກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໜາກຜົນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຽນລົງເປັນເອກະສານ ຈັດເປັນ   4   ເຫຼັ້ມ ທີ່ປະກອບເປັນ ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄຸ່ນຄ່າ PSMV :

1) ກ່ຽວກັບເອກະສານກົດລະບຽບ:

          ກົດລະບຽບ, ສ້າງຂື້ນອີງໃສ່ກົດລະບຽບຜັງເມືອງທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນປະເທດ (ຕົວ ແບບຈາກຝຣັ່ງ: 3 ພາກ ແລະ 15 ມາດຕາ). ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອກວດກາກອ່ນ ແລະ ຫຼັງການກໍ່ສ້າງ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງມີເອກະສານ ແຜນວາດກົດລະບຽບ ຊື່ງນຳສະເໜີ ໃນລັກສະນະເຂົ້າໃຈງ່າຍ;

          ເອກະສານ ບັນຊີອາຄານ ສີ່ງກໍ່ສ້າງປະຫວັດສາດ, ໃນນັ້ນໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ 600 ອາຄານສິ່ງປຸກສ້າງບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ທາງສາດສະໜາ.

2) ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບເອກະສານປະກອບອື່ນໆ:

ບົດລາຍງານນຳສະເໜີ, ທີ່ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະທິດທາງ ແລະສັງລວມ ສະພາບຕົວຈິງຂອງສະຖານທີ່. ເອກະສານຂໍ້ແນະນຳ (8), ທີ່ເວົ້າເຖິງສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ນ້ຳສີທີ່ອະນຸຍາດນຳໃຊ້, ເສັ້ນທາງຮ່ອມ, ຮົ້ວ, ພືດປະດັບເອ້, ການອະນາໄມ ແລະ ວັດວາອາຮາມ.

PSMV2

ແຜນທີ່ຂອງ PSMV

ໃນນີ້ກໍ່ອາດມີການຈຳກັດ ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ພາກສວ່ນກ່ຽວຂອ້ງ ກັບກົດລະບຽບ ແລະ ບັນລະຍາຍ ໃຫ້ລະອຽດພາກສ່ວນຂໍ້ແນະນຳ ເພື່ອສາມາດກຳນົດ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມໃຝ່ຝັນ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ທາງດ້ານປົກປັກຮັກສາ ສະຖານທີ່.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸ່ນຄ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງ ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງຢຸດນິ້ງ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ຜ່ານມາ ດວ້ຍການເກືອດຫ້າມ ທຸກຮູບການ ຂອງການພັດທະນາ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ ມີການວິວັດທະນາການ ດວ້ຍການນັບຖືຈຸດພິເສດ ອັນໂດດເດັ່ນຂອງມັນ. ຍອ້ນແນວນັ້ນ, ມັນຈະຕອ້ງຄຳນຶງເຖິງ ການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເຂດຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດ. ນອກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ຂອງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ສຳລັບຕົວເມືອງ (ຕົວຢ່າງ ໃນດ້ານຕາໜ່າງການສັນຈອນ ໃນຕົວເມືອງ, ການອະນາໄມ ແລະແສງສະຫວ່າງ) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ພອ້ມດຽວກັນ ກໍ່ປົກປັກຮັກສາ ຄວາມກົມກຽວຂອງຕົວເມືອງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ແຜນກໍ່ຍັງສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບການສ້າງລາຍຮັບດວ້ຍການຊວ່ຍເຫຼືອ ທັງທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະການເງິນ.

ທ້າຍສຸດນີ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ, ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸ່ນຄ່າ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແບບຕັດຂາດ ຈາກໂລກພາຍນອກ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການນັບຖື ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບປະຊາຊົນຊາວ ຫຼວງພະບາງ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ປາດສະຈາກການສະໜັບ ສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ; ມັນແມ່ນຢູ່ໃນຈິດໃຈ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງມີການເນັ້ນໜັກ ໃສ່ການສື່ສານ, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການອະທິບາຍ ຢູ່ໃນທຸກໄລຍະ. ວຽກງານການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ອະທິບາຍ ດັ່ງກ່າວ ຈະຕອ້ງສືບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ (PSMV)