luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການ ແຜນຜັງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ(SCOT)

ຊື່ຂອງໂຄງການ :              ໂຄງການ ແຜນຜັງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ(SCOT)

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :      2004

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ :

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ :     ອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ(AFD)

ງົບປະມານທັງໝົດ: 114.890 Euros

     ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ກາຍເປັນ, ຜ່ານໄລຍະຫຼາຍໆປີ, ຍ້ອນຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານ ມໍລະດົກ ອັນໂດດເດັ່ນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ມີຄຸນຄ່າ, ຈຸດຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສດຖະກິດ. ມາຮອດມື້ນື້, ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງຕົວເມືອງ ແມ່ນຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະດຳເນີນ ການພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

   ແຜນຜັງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ບູລິມະສິດ, ທິດທາງໃນການພັດທະນາຂົງເຂດ ດ້ວຍການນັບຖືເອກະລັກ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງຕົວເມືອງ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ: ມໍລະດົກທາງດ້ານ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ທິວທັດ, ເຂດກະສິກຳອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ ແລະ ຫຼັກການທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໃນແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ.

   ດັ່ງນັ້ນ ແຜນຜັງດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຈະປົກປ້ອງບັນຍາກາດທີ່ພົວ ພັນກັບວິຖີຊີວິດ, ເຫດຜົນສຳລັບການພັດທະນາ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສດຖະກິດ ທີ່ອາດຈະ ສູນຫາຍໄປກັບການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງການພັດທະນາ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບໃດ?.

  ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງເຂດເມືອງເກົ່າ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ, ແຜນຜັງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ ກວມເອົາເຂດທີ່ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງກັບການພັດທະນາ ຂອງຕົວເມືອງ.

     ທັງໝົດເຂດດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ກ້ວາງ 15 ກມ ແລະ ຍາວ 25 ກມ ເທົ່າກັບ 375 ຕາລາງກິໂລແມັດ. ນອກຈາກ ຂົງເຂດທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ການສຶກສາຍັງໄດ້ກວມເອົາສະຖານທີ່ ຈຸດທ່ອງທ່ຽວ ອັນສຳຄັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນລັດສະໝີໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຈາກຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາມາດເປັນເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ໃນແງ່ຂອງມໍລະດົກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດ.

     ຕາມສາຍຕາຂອງການສະຫຼຸບບົ່ງມະຕິ ແລະ ການສົມທຽບກັບເມືອງອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ສຽມຣຽບປະເທດກຳປູ່ເຈ່ຍ ຫຼືຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ) ສົມມຸດຖານຂອງການ ເຕີບໂຕທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງ ອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບ ປານກາງ ຫຼື ສູງແດ່ເລັກນ້ອຍ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ).

     ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານພົນລະເມືອງ ໃນລະດັບ 5% ຕໍ່ປີ ກົງກັບຕົວເລກທີ່ສັງເກດເຫັນ ໃນເຂດເທດສະບານ ລະຫວ່າງປີ 2002 ແລະ 2003. ໃນການສົມມຸດດັ່ງກ່າວ, ປະຊາກອນ ຂອງຫຼວງພະບາງ ຈະມີເຖິງ 90.000 ຄົນ ທຽບໃສ່ 55.000 ຄົນໃນປີ 2003 ແລະ 200.000 ຄົນໃນປີ 2013.

       ການສົມມຸດອັນລະມັດລະວັງດັ່ງກ່າວ ກົງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ຈຳນວນຂອງນັກທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ມີກິດຈະກຳເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍຄວບຄຸມ ການຍົກຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ຈາກບ່ອນອື່ນ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ການຄວບຄຸມ ການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລາຄາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຫຼວງພະບາງ ຖືກປົກປັກຮັກສາ.

     ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ, ກໍ່ຈະຕ້ອງຄຳນຶງວ່າການເຂົ້າມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2004 ໄດ້ກາຍເຂດ ທີ່ຄາດໄວ້ 150.000 ຄົນ.

    ໃນແບບດຽວກັນກັບສ່ວນເຫຼືອຂອງປະເທດ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຕິດຕາມມາ (ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ), ເຊິ່ງໄປຄຽງຄູ່ກັບປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

    ໃນບໍ່ເຖິງ 20ປີ, ປະຊາກອນຂອງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນສອງເທົ່າ ແຕ່ເນື້ອທີ່ໃນຕົວເມືອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີ ການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 600 ປີກ່ວາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະອັນສັ້ນໆ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກເປັນ 7 ເທົ່າຂອງ ເນື້ອທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ (ຈາກ 55 ຮຕ ເປັນ 375 ຮຕ ໃນປັດຈຸບັນ).

   ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແລະ ສືບເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຕົວເມືອງຈະຕ້ອງດຳ ເນີນຕໍ່, ຖ້າບໍ່ຍາກກາຍເປັນ ເມືອງຫໍພິພິດທະພັນ, ໜ້າທີ່ຂອງເມືອງທາງດ້ານ ບໍລິຫານ ແລະ ການສຶກສາ ໃນອັນດັບໜຶ່ງ, ເມືອງຕ້ອງຮັບປະຊາກອນໃໝ່ ແລະ ເວົ້າລວມເປັນເມືອງຈຸດຜ່ານ ຂອງເສັ້ນທາງເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດຈີນ.

     ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕົວເມືອງ ແມ່ນນອນຢູ່ບ່ອນການກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງກະແສຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ທີ່ເປັນກຸນແຈຂອງການພັດທະນາ ແບບມີການດຸ່ນດ່ຽງ.

vສິ່ງທ້າທາຍບູລິມະສິດມີດັ່ງນີ້:

     ກຳນົດການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຕົວເມືອງ ເພື່ອຮັກສາເຂດກະສິກຳ ທີ່ເປັນບໍ່ພຽງ ແຕ່ກອບຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານມໍລະດົກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຊັບພະຍາກອນ ຕົ້ນຕໍ ຂອງຄົວເຮືອນໃນຕົວເມືອງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ. ນອກນັ້ນ, ມັນກໍ່ຍັງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ຕໍ່ການບໍລິການຕ່າງໆ ສຳລັບຕົວເມືອງອີກດ້ວຍ; ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕົວເມືອງ ແລະ ກຳນົດ ແລະ ຈັດຂັ້ນຕອນ ຂອງການສັນຈອນໃນຕົວເມືອງ. ກຳນົດເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດໃໝ່.

     ແຜນດັ່ງກ່າວທີ່ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງກ່ວາ ການແບ່ງເຂດທີ່ຈະບໍ່ທັນໄປ ຈັງຫວະຂອງການພັດທະນາ ທີ່ຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ ທີ່ປ່ຽນແປງໄວ, ເປັນແຜນການ ປະຕິບັດງານ ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງສາມາດ ດຳເນີນ ການພັດທະນາ ແບບກົມກຽວ ດ້ວຍພາກປະຕິບັດ ອັນແນ່ນອນເຊັ່ນ: ດ້ານໂຄງຮ່າງປະກອບ, ການຈັດຈ້ອນກັນເຂົ້າໃຫ້ແໜ້ນກ່ວາເກົ່າ, ການແບ່ງເບົາ ອອກໄປ ຂ້າງນອກ, ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ.

           ຜົນຂອງມັນແມ່ນ ແຜນຜັງຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການກຳນົດຍຸດທະສາດ ການປະຕິບັດງານ. ວຽກງານອັນນີ້ ທີ່ດຳເນີນພາຍໃນ 6 ເດືອນ ເພື່ອແກ້ໄຂການກົດໝີບ ຂອງຕົວເມືອງ ຕໍ່ເຂດແດນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງໃນນັ້ນເປັນລະບົບຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ພູມສາດ SIG, ການສະໝັບສະໝູນ ຈາກທີມງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຮັດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

scot1scot2scot3scot4scot5

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂຄງການ ແຜນຜັງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງ(SCOT)