luangprabang-heritage.org

 •  
 •  
 •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນ້ຳແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນຕົວເມືອງເຂດຮອ້ນໃນເອເຊຍຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ໂຄງການ ທົດລອງ ທີ່ ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງມໍລະດົກໂລກ)ຊື່ຂອງໂຄງການ :   ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນ້ຳແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນຕົວເມືອງເຂດຮອ້ນໃນເອເຊຍຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້.

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ :      2008

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ : 2009

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ອົງການຝຣັ່ງເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມໂລກ (FFEM), ປະຊາຄົມຢູຣົບ

ງົບປະມານທັງໝົດ: 600.000 Euros

ເຂດດິນທາມ ແລະ ລະບົບນ້ຳໂດຍທົ່ວໄປ ມີຄຸ່ນຄ່າ ໄປເກີນກວ່າ ຄຸນວຸດທິທາງດ້ານທິວທັດ. ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ລະບົບນ້ຳ ມີໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນ ຕໍ່ການຄວບຄຸມ ອຸທົກກະໄພ(ນ້ຳຖວ້ມ) ແລະ ຕໍ່ກິດຈະກຳ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກໍ່ຄືການເປັນແຫຼ່ງສະສົມອັນ ຮັ່ງມີ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ໜ້າເສຍດາຍ, ທີ່ຄຸ່ນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ ຖືກເບິ່ງກາຍ ໃນຕົວເມືອງຂອງ ປະເທດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາຕົວເມືອງ. ສ່ວນຫຼາຍເຂດດີນທາມໃນຕົວເມືອງ ແມ່ນບໍ່ຄອ່ຍໄດ້ ຖືກບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ຖືກຖົມເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານອື່ນໆ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ ທຳລາຍລະບົບຄວບຄຸມ ທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພິ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນ້ຳຖວ້ມ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ນັ້ນເຊື່ອມລົງ ແລະ ມັນຍັງ ກົດໜ່ວງທ່າແຮງ ພັດທະນາ ຂອງຕົວເມືອງ ຜ່ານກິດຈະກຳທາງດ້ານກະສິກຳ ຫຼື ທີ່ອີ່ງໃສ່ການທອ່ງທ່ຽວ.

                                   

   
   

ການນຳໃຊ້ນ້ຳແບບພື້ນເມືອງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ຢູ່ເຂດຈີງຮອ່ງ

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສະໜອງຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ກຳມະວິທີ ເພື່ອປັບປຸງການກຳນົດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ລະບົບນ້ຳໃນເຂດຕົວມືອງ ຂອງບັນດາ ປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສະນັ້ນ, ມັນຈະສົ່ງເສີມຕົວແບບຊ່ອງທາງ ເລືອກໃໝ່ຂອງການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ເຊື່ອມ​ໂຍງການປົກ ປັກຮັກ ສາສິ່ງແວດລອ້ມ ກັບການພັດທະນາທອ້ງຖິ່ນ. ໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ໂດຍສະເພາະ:

 

 • ປັບປຸງຄວາມຮູ້ ແລະ ການກຳນົດລະບົບບຳບັດນ້ຳໃນເຂດຕົວເມືອງ.
 • ປັບປຸງການປົກປັກຮັກສາລະບົບນ້ຳໂດຍຜ່ານການວາງກົດລະບຽບ ແລະເຕັກ ນິກວິຊາການແບບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງແບບໃໝ່.
 • ປັບປຸງລະບົບນ້ຳໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມື ຂອງການພັດທະນາ ຜ່ານການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ທົດລອງແນໃສ່ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ. ໂຄງການທົດລອງ ດັ່ງກ່າວນີ້ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳເສດຖະກິດ ທີ່ພົວພັນ ກັບການເຮັດໃຫ້ມີຄຸ່ນຄ່າເຂດດິນທາມ (ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ການທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ, ການປະມົງ).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຜົນຮັບ ຂອງໂຄງການຜ່ານມາ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ຫຼວງພະບາງ ສ...ລາວ. ໂຄງການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນທຶນ ໂດຍປະຊາຄົມຢູຣົບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຊ່ວງປີ 1999 - 2001. ໂຄງການ ແມ່ນແນໃສ່ການ ປົກປັກຮັກສາເຂດ ດິນທາມດວ້ຍການປັບປຸງ ກຳມະວິ ທີການຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ການຕິດຕາມ, ສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ວິຊາການ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ມີການຄົງຕົວ ແລະ ລະບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ ທີ່ເທລົງໄປໃສ່ຫ້ວຍຮ່ອງ.

ໂຄງການໃໝ່ນີ້ຈະເພິ່ມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກິດຈະກຳທົດລອງຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ໄປໃສ່ລະບົບນ້ຳ ຢູ່ບອ່ນອື່ນໃນ ສປປ ລາວ ( ວຽງຈັນ ແລະຊຽງເງີນ) ແລະ ຢູ່ປະເທດໃນພາກພື້ນ(ລວມທັງ ນະຄອນເຫ້ວ ປະເທດຫວຽດນາມ) ເພື່ອຊຸກຍູ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາ:

 • ການຈັດຕັ້ງ ແລະການປະຕິບັດ ລະບົບການຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ຈັດປະເພດທີ່ເຂົ້າ ກັບຄວາມຕອ້ງການພິເສດ ຂອງລະບົບນ້ຳໃນເຂດຕົວເມືອງ.
 • ການຈັດສ້າງຕົວຊີ້ວັດເພື່ອຕິດຕາມ (ເຊື່ອມໂຍງປັດໃຈທາງດ້ານຊີວະສາດ, ນິເວດ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມ) ເພື່ອຕິດຕາມຂະບວນວິວັດ ແລະ ສະພາບ ການປົກປັກຮັກສາລະບົບນ້ຳ ໃນເຂດຕົວເມືອງ.
 • ທົບທວນກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເປົ້າໝາຍ ໃນແງ່ຂອງການປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນ້ຳ ແລະການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບປັບປຸງ (ເພື່ອນຳເອົາ ລະບົບນ້ຳເຂົ້າໃນການສຶກສາຜົນກະທົບ ແລະ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳ ການວາງແຜນ ພັດທະນາຕົວເມືອງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ).
 • ທົດລອງລະບົບການອະນາໄມແບບໃໝ່.
 • ປັບປຸງລະບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ປອ້ງກັນຕາຝ່ັງຫວ້ຍເຊ ໂດຍຜ່ານເຕັກ ນິກແບບນິເວດ.
 • ຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຈົ້າຂອງໜອງບຶງ ໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າປັບປຸງ ການບົວລະບັດ ເຂດດິນທາມ ແລະ ສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການລ້ຽງສັດ ນ້ຳ ຫຼື ການປູກພືດໃສ່ນ້ຳ.
 • ການພັດທະນາການທອ່ງທ່ຽວແບບນິເວດ (ໃນເຊິງນິເວດວິທະຍາ)
 • ແຜນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ວິສາວະກອນໃນເຂດເທດສະບານ ແລະ ປຸກລະ ດົມ ຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນ.

 

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນ້ຳແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນຕົວເມືອງເຂດຮອ້ນໃນເອເຊຍຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້.