luangprabang-heritage.org

  •  
  •  
  •  

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ສາທາລະນະ-ໂຄງການເອຊີເອີບ(2)

ຊື່ຂອງໂຄງການ :   ໂຄງການບູລະນະປັບປຸງເຂດດີນທາມ

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫລວງພະບາງ

ຜູ້ດຳເນີນງານ : ຫ້ອງການມໍລະດົກ

ວັນ ເດືອນ ປີ ສ້ອມແປງ : 1999

ວັນ ເດືອນ ປີ ສຳເລັດ : 2001

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ :     ກະຊວງຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງແຄ້ວນກາງ

ງົບປະມານທັງໝົດ: 554,565 euros

     ສະຖຸານທີ່ ທີ່ບັນທຶກເປັນມໍລະດົກໂລກ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ ປະກອບດ້ວຍ ເຂດດິນທາມ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຕາໜ່າງຂອງຫ້ວຍຮ່ອງ ໜອງບຶງ ທີ່ປະຊາຊົນຂຸດໃນສັດຕະວັດທີ 19.

ເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ໜອງບຶງດັ່ງກ່າວເປັນສວນຜັກ ຫຼືລ້ຽງປາ. ໜອງດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຮັບນ້ຳຈາກຫ້ວຍຮ່ອງ ແລະ ນ້ຳໄຫຼຊຶມ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ. ພືດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນລະບົບນ້ຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີສາລະພັດຢ່າງ ປະກອບເປັນ ສະຖານທີ່ສີຂຽວ ອັນໂດດເດັ່ນຢູ່ໃນໃຈກາງ ຂອງຕົວເມືອງ.

ນອກຈາກລັກສະນະ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ທີວທັດແລ້ວ, ເຂດດິນທາມດັ່ງກ່າວ ມີບົດບາດ ອັນສຳຄັນ ສຳລັບຕົວເມືອງ:

  • ເປັນອ່າງກັກຂັງນ້ຳ      ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມໄດ້ໃນລະດູຝົນ ;
  • ສາມາດກັ່ນກອງນ້ຳໂສໂຄກ ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຕາໜ່າງອະນາໄມ      ແລະກົນ ໄກ ການບຳບັດນ້ຳໂສໂຄກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດລົດຜ່ອນມົນພາວະເປິະເປື້ອນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີບົດບາດອັນສຳຄັນ ໃນກອບເສດຖະກິດ ສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ (ການປູກສວນຄົວ ແລະ ການລ້ຽງປາ) ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕ້ານ ບັນຫາສະພາບເປິະເປື້ອນ, ໂຄງການການບູລະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ເຂດດິນທາມ ມີຄຸນຄ່າ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກປະຊາຄົມເອີຣົບ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຫ້ອງການມໍລະດົກ ຮອດປີ 2001.

ໃນໄລຍະ ສາມປີ, ໂຄງການກວມເອົາໄລຍະການສຶກສາເຂດດິນທາມ (ດ້ານແຜນທີ່, ຕາໜ່າງດ້ານການໝູນວຽນຂອງນ້ຳ, ການອະນາໄມ, ພູມສາດ, ການວິໃຈຄຸນນະພາບ ຕ່າງໆຂອງນ້ຳ) ກິດຈະກຳການປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນາໄມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະໄວເກີນໄປ ເພື່ອວັດແທກ, ໃນລະດັບຕົວເມືອງ, ຜົນຮັບທີ່ມີ ຄວາມໝາຍ ທາງດ້ານການຈຳກັດ ກະແສນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ການລົດຜ່ອນ ສິ່ງລົບກວນ ບາງຢ່າງ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານອະນາໄມ ຂອງອາຄານສິ່ງປຸກສ້າງສາທາລະນະ ກໍຄືການຮັກສາສະຖານທີ່ສີຂຽວຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີສາຍຕາ ແບບໃໝ່ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

Add comment


Security code
Refresh

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ຫນ້າທຳອິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ສາທາລະນະ-ໂຄງການເອເຊຍເອີບ(2)